STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: MFO SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2019, Czwartek, 23 maja 2019 (10:06)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:
Przychody z działalności operacyjnej119 029107 54027 69525 737
Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 16212 8002 3643 063
Zysk (strata) brutto9 82512 7792 2863 058
Zysk (strata) netto 7 94710 3251 8492 471
Całkowite dochody ogółem7 94710 2351 8492 450
Średnioważona liczba akcji * (szt.)6 607 4906 607 4906 607 4906 607 490
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)3,864,220,901,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 0382 6931 172645
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 435-9 275-1 265-2 220
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 6625 129-1 3171 228
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :Stan na 31.03.2019Stan na 31.12.2018Stan na 31.03.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa280 974258 31465 32360 073
Kapitał własny148 514140 56734 52832 690
Zobowiązania długoterminowe37 10337 5338 6268 729
Zobowiązania krótkoterminowe95 35880 21522 17018 655
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania