STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI: Zaliczka na poczet dywidendy ~ Q1 2019, Piątek, 24 maja 2019 (14:57)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka?) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale 11/2019 podjętej 24.05.2019 postanowiła pozytywnie zaopiniować uchwałę Zarządu nr 1/05/2019 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,04 zł (cztery grosze) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 21.06.2019, zaś termin wypłaty zaliczki na 28.06.2019.

Wypłata ta dotyczy I kwartału 2019.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 256 000 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2018, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Podstawa prawna:

Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Wojciech NarczyńskiPrezes Zarządu
2019-05-24Agnieszka KozłowskaWiceprezes Zarządu