STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRS: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , Poniedziałek, 27 maja 2019 (15:25)

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 maja 2019 r.


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Ponadto Spółka informuje o dokonanych zmianach Statutu podając dotychczasowe brzmienie oraz treść po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:


Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

?W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.?


Nowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

?W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy inny Członek Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem.?Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Kobosko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania