STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA: ENEA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Środa, 29 maja 2019 (06:39)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania GK ENEA
Przychody ze sprzedaży netto4 009 610 2 988 553 932 945 715 239
Zysk z działalności operacyjnej441 340 338 778 102 690 81 078
Zysk przed opodatkowaniem372 785 306 908 86 739 73 451
Zysk netto okresu sprawozdawczego279 806 254 068 65 104 60 805
EBITDA798 784 702 129 185 859 168 038
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej453 590 733 332 105 540 175 505
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(832 492)(730 302)(193 702)(174 780)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(147 848)(177 842)(34 401)(42 562)
Przepływy pieniężne netto, razem(526 750)(174 812)(122 563)(41 837)
Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)0,56 0,55 0,13 0,13
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)0,56 0,55 0,13 0,13
Aktywa razem30 096 052 29 965 625 6 996 966 6 968 750
Zobowiązania razem14 772 352 14 916 463 3 434 392 3 468 945
Zobowiązania długoterminowe9 298 499 10 109 857 2 161 788 2 351 130
Zobowiązania krótkoterminowe5 473 853 4 806 606 1 272 604 1 117 815
Kapitał własny15 323 700 15 049 162 3 562 574 3 499 805
Kapitał zakładowy588 018 588 018 136 707 136 748
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)34,71 34,09 8,07 7,93
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)34,71 34,09 8,07 7,93
Dane dotyczące sprawozdania finansowego ENEA S.A.
Przychody ze sprzedaży netto1 447 2091 173 388336 733280 822
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej(39 976)32 611(9 302)7 805
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem(42 042)48 752(9 782)11 668
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego(38 772)44 119(9 021)10 559
EBITDA(39 248)33 167(9 132)7 938
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej210 703(303 178)49 026(72 558)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(136 105)(160 022)(31 669)(38 297)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(138 762)(97 476)(32 287)(23 329)
Przepływy pieniężne netto, razem(64 164)(560 676)(14 929)(134 184)
Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578441 442 578441 442 578441 442 578
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) (0,09)0,10(0,02)0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR)(0,09)0,10(0,02)0,02
Aktywa razem23 189 74522 943 7945 391 3345 335 766
Zobowiązania razem9 937 9089 647 9482 310 4432 243 709
Zobowiązania długoterminowe6 936 2487 976 0201 612 5931 854 888
Zobowiązania krótkoterminowe3 001 6601 671 928697 849388 820
Kapitał własny13 251 83713 295 8463 080 8913 092 057
Kapitał zakładowy588 018588 018136 707136 748
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR)30,0230,126,987,00
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR)30,0230,126,987,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania