STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZEP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, Środa, 29 maja 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka?) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c) pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A.

w 2018 r.,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

ZE PAK S.A. za rok 2018,

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

w 2018 r.,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.

9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Henryk SobierajskiCzłonek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2019-05-29Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania