STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QMK: QUMAK Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Środa, 29 maja 2019 (18:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 9 85233 5192 2928 022
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 515559-585134
Zysk (strata) brutto-2 514231-58555
Zysk (strata) netto-2 514273-58565
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 320269-54064
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 8622 231666534
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej71-4817-11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-55-462-13-111
Przepływy pieniężne netto razem2 8781 720670412
Zysk netto zanualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)-0,060,01-0,010,00
Aktywa razem18 99619 09744164 441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania152 312149 8983541134860
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe152 312149 8983541134860
Kapitał własny grupy kapitałowej-133 316-130 801-30994-30419
Kapitał akcyjny40 37540 37593879390
Liczba akcji40 37540 3754037540375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-3,30-3,24-0,77-0,75
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-3,30-3,24-0,77-0,75
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
Przychody netto ze sprzedaży 99732 2232327 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9601 858-223445
Zysk (strata) brutto-9591 546-223370
Zysk (strata) netto-9591 546-223370
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 4913 563812853
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej71-1 45317-348
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5446-1311
Przepływy pieniężne netto razem3 5082 157816516
Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)-0,020,04-0,010,01
Aktywa razem12 56414 43229213 356
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania142 581143 4893314833 370
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe142 581143 4893314833 370
Kapitał własny -130 017-129 058-30227-30 013
Kapitał akcyjny40 37540 37593879 390
Liczba akcji40 37540 37540 37540 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-3,22-3,20-0,75-0,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-3,22-3,20-0,75-0,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.