STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OEX: Decyzja Zarządu Emitenta w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych, Środa, 29 maja 2019 (20:45)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka? lub "Emitent?), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd Emitenta do skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zgodnie z projektem uchwały Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 457.142 akcje uprawniające do 457.142 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem upoważnienia objęte są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN PLTELL000023.

Zgodnie z propozycją Zarządu Emitenta cena skupu akcji własnych będzie ustalona przez Zarząd, przy czym nie powinna ona być niższa niż 17,50 zł za jedną akcję i nie wyższa niż 19,00 zł za jedną akcję. Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodziły z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki nie przekroczy kwoty 8.000.000,00 złotych.

Na podstawie ww. upoważnienia Zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ostateczna decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia, a także jego zakresu będzie przedmiotem decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-05-29Robert Krasowski Członek Zarządu