STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG: ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Czwartek, 30 maja 2019 (08:24)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji55.20558.26512.84513.944
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8.6867.2042.0211.724
Zysk (strata) brutto8.6489.6952.0122.320
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7.5777.9221.7631.896
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej7.5777.9221.7631.896
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego7.4857.7331.7411.851
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13.6439.2653.1742.217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13.671)(8.294)(3.181)(1.985)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1.272)(3.092)(.296)(.740)
Przepływy pieniężne netto, razem(1.300)(2.121)(.302)(.508)
Aktywa razem 358.078346.78083.24982.400
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe104.143100.40424.21223.857
Zobowiązania długoterminowe 49.21249.09311.44111.665
Zobowiązania krótkoterminowe 54.93151.31112.77112.192
Kapitał własny 253.935246.37659.03758.543
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej252.914246.32358.79958.530
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9602.003
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0890,0920,0210,022
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0890,0920,0210,022
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,002,920,700,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,002,920,700,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30134,2085
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,29784,1784
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji42.57038.2159.9059.146
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4.7014.0221.094.963
Zysk (strata) brutto4.6594.0551.084.970
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3.7553.272.874.783
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej3.7553.272.874.783
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3.4015.623.7911.346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1.877(8.442).437(2.020)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(.283)(.171)(.66)(.41)
Przepływy pieniężne netto, razem4.995(2.990)1.162(.716)
Aktywa razem 252.961243.15858.81057.778
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe40.05134.0039.3118.080
Zobowiązania długoterminowe 16.57117.3273.8534.117
Zobowiązania krótkoterminowe 23.48016.6765.4593.962
Kapitał własny 212.910209.15549.49949.698
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9602.003
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0450,0390,0100,009
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0450,0390,0100,009
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,532,480,590,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,532,480,590,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30134,2085
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,29784,1784
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania