STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG: Uzupełnienie informacji dotyczącej kontroli celno-skarbowej, Czwartek, 30 maja 2019 (19:00)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Zarząd i Spółka) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 8 maja 2019 roku o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2013 i 2014 oraz raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 21 maja 2019 roku o stanowisku Zarządu dotyczącym wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za rok 2014 informuje:

W związku z niezłożeniem przez Spółkę korekty deklaracji podatkowej za 2014 rok, które uwzględniałoby wskazane w toku kontroli celno-skarbowej nieprawidłowości i niedokonaniem dopłaty podatku w kwocie 5,68 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, Zarząd Spółki jest przygotowany na to, że Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik) wyda i doręczy Spółce postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe zakończy się wydaniem decyzji, w której Naczelnik może podtrzymać stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w konsekwencji określi Spółce zobowiązanie podatkowe za 2014 rok.

Jeżeli Spółka otrzyma taką decyzję, wówczas zamierza odwołać się od niej do Naczelnika, który jest organem II instancji w tego typu postępowaniu. Jeśli Naczelnik utrzyma decyzję określającą zobowiązanie w mocy, wówczas stanie się ona ostateczna. Wówczas Spółka będzie zobowiązana do zapłaty wskazanego zobowiązania podatkowego.

W takim przypadku Spółka zamierza zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (dalej: WSA). WSA może skargę oddalić lub uwzględnić. Od wyroku WSA stronom będzie przysługiwać prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA).

W przypadku uprawomocnienia się wyroku uchylającego decyzję Naczelnika (czy to wydanego przez WSA czy też przez NSA), Spółce przysługiwać będzie prawo do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego wraz z odsetkami.

Mimo że wielkość ewentualnej dopłaty podatku będzie stanowiła istotną w skali roku pozycję w rachunku przepływów pieniężnych Zarząd Spółki ocenia, że nie zagrozi to ani w obsłudze bieżących zobowiązań Spółki ani w realizacji zaplanowanych inwestycji oraz nowych projektów.

Spółka będzie informować o następujących przyszłych zdarzeniach (o ile nastąpią) lub decyzjach o zaniechaniu przez Spółkę wykonania któryś z tych działań:

- doręczeniu postanowienia Naczelnika o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe,

- otrzymaniu decyzji o zakończeniu postępowania podatkowego i jej wyniku,

- złożeniu odwołania przez Spółkę od decyzji do Naczelnika,

- otrzymaniu odpowiedzi na odwołanie się Spółki oraz o wydaniu decyzji ostatecznej przez Naczelnika,

- złożeniu przez Spółkę skargi do WSA,

- wydaniu wyroku przez WSA,

- złożeniu skargi kasacyjnej przez Spółkę lub Naczelnika do NSA oraz złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na ewentualną skargę kasacyjna złożoną przez Naczelnika,

- wydaniu wyroku przez NSA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2019-05-30Paweł TobiaszCzłonek Zarządu