STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Wybór biegłego rewidenta, Czwartek, 30 maja 2019 (20:25)

Zarząd 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 10.04.2019 r. umowy z biegłym rewidentem Lech Misterek Biegły Rewident z siedzibą we Wrocławiu wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3813 (dalej: "Biegły Rewident").


Przedmiotem umowy zawartej przez Spółkę z Biegłym Rewidentem jest badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018. 


Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu