STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Piątek, 31 maja (16:40)

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał jednostkowy raport roczny, który nie zawierał sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, co jest wynikiem niezakończonych prac prowadzonych przez wybraną firmę audytorską na moment publikacji niniejszego raportu. Spółka zobowiązana była do publikacji raportu rocznego w dniu dzisiejszym w związku z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2019 roku opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 w dniu 25 stycznia 2019 roku oraz wymogiem § 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Spółki informuje, że nie są mu znane przesłanki, aby sprawozdanie firmy audytorskiej miało zawierać zastrzeżenia do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i nie są one powodem wydłużonego terminu badania.

Niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 Emitent opublikuje dokument stosownym raportem.

Zarząd Spółki informuje również, że dołoży należytych starań, aby zapobiec podobnym naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w związku z zasadą 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Łozowski - Prezes Zarządu