STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r., Piątek, 31 maja 2019 (17:03)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki PGO S.A. przekazuje w załączeniu:

? treść projektów uchwał,

? sprawozdań finansowych za 2018 r., sprawozdań Zarządu z działalności za 2018 r. wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych spółek Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. (spółek przejętych przez PGO S.A.),

? Sprawozdania Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2018, a także z oceny sytuacji Spółki,

które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31 Łukasz Petrus Prezes Zarządu

Plik do pobrania