STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA, Piątek, 31 maja 2019 (17:12)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie?), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania