STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wtorek, 4 czerwca 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za?, "przeciw? i "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 4 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.147.405 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

71.298 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku

do dnia 31.12.2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.559.620,05 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięć groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.148.957,19 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.980.480,96 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.029 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.927 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.686 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 149 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.203 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Prezesowi Zarządu Spółki ? Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 10.993.018 akcji stanowiących 26,21% kapitału zakładowego oddano 10.993.018 ważne głosy w tym:

10.993.018 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Zarządu Spółki ? Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.147.365 akcji stanowiących 36,12% kapitału zakładowego oddano 15.147.405 ważne głosy w tym:

15.147.405 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.

UCHWAŁA NR 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Pani Natalii Majer.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za?

0 głosów "przeciw?

0 głosów "wstrzymujących się?.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-04Grzegorz PawlakPrezes Zarządu