STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB: Gobarto S.A. ? zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej, Wtorek, 4 czerwca 2019 (20:18)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12) (dalej jako "Rozporządzenie MAR?), Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent? lub "Spółka?) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką FedeZu Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Deweloper?) Umowy Inwestycyjnej, która określa warunki współpracy, w tym parametry zaangażowania kapitałowego Emitenta oraz wzajemne prawa i obowiązki stron (dalej jako "Umowa?).

Deweloper jest ekspertem działającym w branży budowlanej, który posiada doświadczenie w realizacji i prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych i hotelowych.

1. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa została zawarta w celu realizacji inwestycji deweloperskiej (dalej jako "Inwestycja?) na części nieruchomości Spółki położonej w Katowicach przy ul. Kozielskiej o powierzchni 22 977 m2 (dalej jako "Nieruchomość?) oraz sprzedaży na rzecz Dewelopera pozostałej części Nieruchomości niewykorzystanej do realizacji Inwestycji.

Realizacja Inwestycji nastąpi za pośrednictwem powołanej przez strony Umowy spółki komandytowej (dalej jako "Spółka Celowa?), której komandytariuszami będą Emitent oraz Deweloper, a komplementariuszem utworzona przez strony Umowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa określa strukturę kapitałową, organizacyjną oraz warunki likwidacji Spółki Celowej.

2. TERMIN

Umowa zakłada realizację Inwestycji w kliku następujących po sobie etapach, zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Umowy.

3. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY

W ramach współpracy objętej Umową Deweloper zobowiązuje się między innymi do zawiązania Spółki Celowej, prowadzenia w jej imieniu negocjacji z bankami oraz wyszukania i prowadzenia negocjacji z podmiotem profesjonalnie świadczącym kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia robót budowlanych i wykonywania obiektów budowlanych, a także do udzielenia Spółce Celowej oraz Emitentowi informacji stanowiących know ? how w zakresie realizacji i prowadzenia inwestycji o charakterze podobnym do Inwestycji, podczas gdy Emitent zobowiązuje się przede wszystkim do zawiązania Spółki Celowej na zasadach przewidzianych w Umowie, wniesienia do Spółki Celowej aportu w postaci części Nieruchomości, a także sprzedaży na rzecz Dewelopera pozostałej części Nieruchomości.

Planowane zaangażowanie finansowe Emitenta w realizację Inwestycji ograniczone jest do wartości części Nieruchomości przeznaczonej pod realizację Inwestycji i zostanie pokryte poprzez wniesienie do Spółki Celowej wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego wskazanej wyżej części Nieruchomości.

Strony Umowy wyraziły wolę realizacji Inwestycji zgodnie z ustalonym biznesplanem, począwszy od dnia łącznego spełniania warunków polegających na:

a) uzyskaniu przez Spółkę Celową ostatecznej, a w przypadku jej zaskarżenia prawomocnej, decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę Inwestycji;

b) skutecznym wniesieniu przez Emitenta do Spółki Celowej aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego części Nieruchomości przeznaczonej pod realizację danego etapu Inwestycji, zgodnie z zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z Umowy;

c) zawarciu przez Dewelopera, w terminie i na warunkach określonych w Umowie, ze Spółką przedwstępnej umowy nabycia części Nieruchomości niewykorzystanej do realizacji Inwestycji;

d) uzyskaniu przez Spółkę Celową co najmniej promesy na zawarcie umowy kredytowej lub innej umowy z bankiem lub inną instytucją finansową, której przedmiotem będzie udzielenie Spółce Celowej finansowania na realizację Inwestycji a ramach danego etapu Inwestycji, na warunkach wcześniej zaakceptowanych przez Emitenta oraz Dewelopera.

Deweloperowi oraz Emitentowi zostało zapewnione uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

4. FINANSOWANIE

Celem stron Umowy jest zapewnienie zewnętrznego finansowania realizacji Inwestycji w najwyższym dopuszczalnym przez sektor bankowy zakresie poprzez zawarcie przez Spółkę Celową umowy kredytowej z bankiem. Wszelkie konieczne dla uzyskania finansowania gwarancje lub zabezpieczenia zostaną udzielone przez Spółkę Celową a o ile zaistnieje taka potrzeba przez strony Umowy, przy czym będą one obciążały Emitenta i Dewelopera proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Celowej, a Emitent nie będzie zobowiązany do udzielenia zabezpieczeń innych niż na jego prawach w Spółce Celowej.

Z uwagi na jednorazowy i pozaoperacyjny charakter Umowy oraz podjęcie działalności w segmencie rynku niezwiązanym z bieżącą działalnością Emitenta, informacja o Umowie została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia MAR.

Zawarcie Umowy stanowi realizację strategii działania grupy kapitałowej Emitenta na lata 2019 ? 2024 w zakresie komercjalizacji posiadanych aktywów nieruchomościowych, o czym Spółka informowała

w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-04Marcin Śliwińskiprezes zarządu
2019-06-04Rafał Oleszakwiceprezes zarządu