STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE: Wniosek akcjonariusza w sprawie uzupełnienia porządku obrad, Czwartek, 6 czerwca 2019 (15:00)

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wniosek od ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej na odstawie art. 401 §1 Ksh, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. o punkt o następującej treści:

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki..


Jednocześnie ABS Investment SA przekazała projekt uchwały, który załączono do niniejszego komunikatu.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Plik do pobrania