STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Dywidenda za rok obrotowy 2018, Piątek, 7 czerwca 2019 (13:33)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MFO S.A. ("Spółka?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018 na mocy której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę:

? 5 550 291,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 60 groszy);

? wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze);

? liczba akcji objętych dywidendą ? 6 607 490 ( słownie: sześć milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji;

? jako dzień dywidendy - ustalony został dzień 21 czerwca 2019 roku;

? jako termin wypłaty dywidendy - ustalony został dzień 12 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-06-07Renata Zdzieszyńska Prokurent