STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej liczby akcji serii H oferowanych w poszczególnych transzach, Wtorek, 11 czerwca (15:21)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?), działając w uzgodnieniu z Oferującym ? Trigon Dom Maklerski S.A., Spółka ustaliła cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji na okaziciela serii H ("Akcje Serii H?) na kwotę 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii H.

Ponadto Spółka, działając w uzgodnieniu z Oferującym, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, ustaliła ostateczną liczbę Akcji Serii H oferowanych w ramach oferty publicznej na 10.839.392, w tym:

a) 271.204 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery) w transzy, w której zapisy mogli składać inwestorzy, którym służyło prawo pierwszeństwa w obejmowaniu Akcji Serii H;

b) 10.568.188 (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w transzy, w której zapisy mogli składać wszyscy inwestorzy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-11Marek TymińskiPrezes Zarządu