STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLE: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E, Środa, 12 czerwca (23:27)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2019 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 128.582,56 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 56/100).

Przeksięgowanie środków przez KDPW na rachunki obligatariuszy nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji wypłat KDPW w dniu 14 czerwca 2019 r.

Środki pieniężne pochodzą z przejętego zbioru wierzytelności leasingowych, o czym Emitent informował komunikatem giełdowym nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C, D i E będą odbywały się w cyklach miesięcznych.

Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosi 2.837.453,75 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 75/100).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Marcin PawłowskiPrezes ZarząduMarcin Pawłowski