STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r. , Poniedziałek, 24 czerwca 2019 (16:00)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018 w łącznej wysokości 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote), która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (zero złotych

i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki (liczba akcji objętych dywidendą: 10.502.600 akcji).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta określiło dzień dywidendy na dzień 19 sierpnia 2019 r.,

a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-24Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-06-24Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski