STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, Poniedziałek, 24 czerwca 2019 (18:06)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("ZWZ?) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 w wysokości 13 415 369,05 zł w ten sposób, iż:

- kwota 5 946 421,20 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- kwota 7 468 947,85 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidenda dla akcjonariuszy Emitenta za rok 2018 wyniesie 0,30 zł brutto na jedną akcję Spółki.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 1 lipca 2019 r. ("Dzień dywidendy").

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2019 r.

Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-24Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2019-06-24Marcin KowalskiCzłonek Zarządu