STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NFP: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., Poniedziałek, 24 czerwca 2019 (22:30)


Zarząd Nowoczesna Firma S.A. (?Emitent?) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 09:30 w Warszawie w siedzibie Emitenta przy ulicy Puławskiej 457, 02 ? 844 w Warszawie.


Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest okoliczność, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. Emitent otrzymał informację od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (?KDPW?), że do KDPW nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z § 178 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. W związku z powyższym brak jest przesłanek do sporządzenia i udostępnienia przez KDPW zbiorczego wykazu ww. osób uprawnionych, zgodnie z §180 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.Zarząd Emitenta ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie i na swojej stronie internetowej.Podstawa prawna:


§4 ust. 2 pkt. 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:


? Ireneusz Tomczak ? Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
Ireneusz Tomczak - Prezes Zarządu