STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Informacje na temat dywidendy, Wtorek, 25 czerwca 2019 (15:48)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 25.06.2019 r., uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalono na dzień 08.10.2019 r.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 75 362 932 sztuk.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-06-25 Piotr Fortuna Członek Zarządu