STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG: Podsumowanie emisji Akcji serii H, Wtorek, 25 czerwca (16:33)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 roku ("Akcje serii H?). Akcje serii H oferowane były w ramach oferty publicznej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 4-10 czerwca 2019 roku

2. Data przydziału papierów wartościowych: 17 czerwca 2019 roku

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.839.392 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie).

4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć).

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) Akcji zwykłych na okaziciela serii H; w ramach oferty zostały wydzielone dwie transze: Transza Otwarta oraz Transza z Prawem Pierwszeństwa

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach. W ramach Transzy Otwartej: 917. W ramach Transzy z Prawem Pierwszeństwa: 5.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach

W ramach Transzy Otwartej: 917.

W ramach Transzy z Prawem Pierwszeństwa: 5.

10. Akcje serii H nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 9.749.722,5 zł (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 50/100)

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 319.429,29 zł +VAT;

b) wynagrodzenia subemitentów, dal każdego oddzielnie: nie dotyczy;

c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 77.000,00 zł + VAT;

d) promocji oferty: 92.000,00 zł + VAT

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Koszty promocji oferty zostaną ujęte jako koszty okresu bieżącego. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wraz z kosztami sporządzenia memorandum informacyjnego pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał rezerwy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii H przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 0,052 zł.

14. Sposób opłacenia objętych Akcji serii H: wszystkie Akcje serii H zostały objęte za wkłady pieniężne

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Marek TymińskiPrezes Zarządu