STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG: Rejestracja warunkowa 10.833.025 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii H w KDPW, Środa, 26 czerwca (09:57)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW?) nr 336/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rejestracji w KDPW 10.833.025 (dziesięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy dwudziestu pięciu) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLCTINT00091.

Rejestracja ww. Praw do Akcji serii H Spółki nastąpi pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Marek TymińskiPrezes Zarządu