STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB: Gobarto S.A. ? zmiana Statutu Emitenta, Czwartek, 27 czerwca 2019 (15:51)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W oparciu o § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku) Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako Emitent lub Spółka, informuje o powzięciu na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 27 czerwca 2019 roku zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 czerwca 2019 roku wpisu zmiany Statutu Spółki uchwalonej w dniu 22 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23/22/05/2019.

Zmiana Statutu Emitenta, o której mowa powyżej, dotyczy rozszerzenia przedmiotu działania Spółki poprzez dodanie w § 5 ust. 1 poniższych pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

?35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Marcin ŚliwińskiPrezes zarządu
2019-06-27Rafał OleszakWiceprezes zarządu