STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DOM: Rejestracja zmiany Statutu Spółki, Czwartek, 27 czerwca 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka?) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), iż Spółka otrzymała w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowienie o rejestracji w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - uchwałą nr 27 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 30 maja 2019 roku) - zmianie pkt. 3.2.8 Statutu Spółki, na następującą nową treść:

"Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 30 maja 2019 r.?

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - uchwałą nr 28 z dnia 30 maja 2019 roku tekst jednolity Statutu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Janusz ZalewskiWiceprezes Zarządu
2019-06-27Dariusz GołębiewskiProkurent

Plik do pobrania