STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r. - korekta, Piątek, 28 czerwca 2019 (10:25)

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. (dalej jako: ZWZ) oraz informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 18 w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 21 w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki.


Powodem odstąpienia od ogłoszonego porządku obrad był fakt, iż zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz zaproponował zmianę uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Nowy porządek obrad nie uwzględniał podjęcia ww. uchwał.


Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się treść uchwał podjętych przez ZWZ.


Niniejszy raport opublikowany jest jako korekta w związku z brakiem załącznika w opublikowanym Raporcie EBI nr 12/2019 w dn. 27 czerwca 2019 roku.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania