STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDA: Przyjęcie programu motywacyjnego, Piątek, 28 czerwca 2019 (15:51)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 12 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

Program motywacyjny będzie skierowany do pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką i polegać będzie na przyznaniu tym osobom prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych w seriach A1, A2, A3, A4 oraz B, uprawniających do objęcia odpowiednio akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Program Motywacyjny obejmował będzie emisję nie więcej niż 150.000 warrantów subskrypcyjnych (łącznie) z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 150.000 akcji Spółki.

Realizacja Programu Motywacyjnego, w tym emisja warrantów, uzależniona będzie od osiągnięcia w kolejnych latach obrotowych przychodów ze sprzedaży wykazywanych w rocznych zbadanych jednostkowych sprawozdaniach finansowych na poziomie co najmniej:

- 32.000.000 zł w 2019 roku

- 34.500.000 zł w 2020 roku

- 36.500.000 zł w 2021 roku

- 39.000.000 zł w 2022 roku

Celem Programu Motywacyjnego jest wdrożenie w Spółce efektywnego mechanizmu służącego motywowaniu pracowników do osiągania długoterminowych celów, który zapewni wzmocnienie więzi łączących pracowników i współpracowników ze Spółką, jak również stabilizację zatrudnienia kadry pracowniczej. Program Motywacyjny pozwoli ustanowić w Spółce przejrzyste zasady związane z dokonywaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z premiowaniem pracowników.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu