STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Zawarcie umowy. Wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki , Piątek, 28 czerwca 2019 (19:12)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 26.04.2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2019 r., zostało zawarte z Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "CCI?) porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji imiennych serii I emitowanych przez CCI, oznaczonych kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do 1.702, o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 17.020.000,00 (siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy) złotych, oprocentowanych w skali roku według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z CCI umowę pożyczki, na mocy której Spółka udzieliła CCI pożyczki na okres jednego roku w wysokości 17.155.721,74 (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 74/100) złotych, oprocentowanej na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy pożyczki nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Ponadto strony ustaliły, że dokonają kompensaty wzajemnych wierzytelności z tytułów opisanych powyżej.

Na skutek powyższych czynności Spółka nie posiada obligacji emitowanych przez CCI, jednak Spółka pozostaje wierzycielem CCI z tytułu umowy pożyczki opisanej powyżej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-06-28Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu