STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Powołanie członków Rady Nadzorczej Larq S.A. na nową wspólną IV kadencję, Piątek, 28 czerwca (21:00)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent? lub "Spółka?) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną IV kadencję w osobach:

1) Radosław Kudła,

2) Joanna Braulińska ? Wójcik,

3) Sergiusz Frąckowiak.

4) Bartosz Foroncewicz,

5) Piotr Krawczyński.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze złożonymi Emitentowi oświadczeniami nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Larq S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-28Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania