STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Powołanie członków Zarządu Larq S.A. na nową wspólną V kadencję, Piątek, 28 czerwca 2019 (21:09)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent? lub "Spółka?) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r., w związku z upływem w dniu dzisiejszym dotychczasowej kadencji członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu członków Zarządu Spółki na nową wspólną V kadencję, ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2019 r., w osobach:

1) Krzysztof Przybyłowski ? Prezes Zarządu,

2) Anna Krawczyńska ? Nowak ? Członek Zarządu,

3) Małgorzata Dzięcioł ? Członek Zarządu.

Nowo powołani członkowie Zarządu, zgodnie ze złożonymi Emitentowi oświadczeniami nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Larq S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-28Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania