STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki, Poniedziałek, 1 lipca 2019 (08:03)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Serinus? lub "Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki.

RUMUNIA

Uruchomienie zakładu przetwarzania gazu w Moftinu nastąpiło zgodnie z planem. Na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnięto dzienny poziom produkcji w wysokości 10,3 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (mmscf/d), przy czym pozytywnie zaskoczył udział kondensatu w produkcji, który przekraczał planowany poziom. Jednocześnie minimalna obecność wody była zgodna z założeniami produkcyjnymi. Zakład przetwarzania gazu pracuje zgodnie z przedziałami parametrów operacyjnych, przy stabilnym poziomie dopływu gazu z obu odwiertów, tj. Moftinu?1003 i Moftinu?1007. Wydobycie gazu z obu odwiertów jest zgodne z założeniami Spółki. Serinus będzie nadal monitorować zachowanie zwężek na obu otworach w celu określenia dla każdego z odwiertów możliwego do osiągnięcia maksymalnego poziomu ustabilizowanej wydajności produkcji. W świetle pozytywnych dotychczasowych wyników działalności zakładu przetwarzania gazu, Spółka podjęła prace zmierzające do uruchomienia wydobycia z odwiertu Moftinu?1000, obejmujące planowane na połowę lipca br. prace instrumentacyjne (ang. slickline operations) w odwiercie. Jak informowała Spółka w komunikacie z dnia 30 stycznia 2018 r. (raport bieżący nr 7/2018), w odwiercie Moftinu?1000 przeprowadzono wówczas ponowną perforację stref produkcyjnych, a czasie wydłużonego testu produkcyjnego produkcja w utrzymywała się na poziomie 1,96 mmscf/d.

Całość produkcji gazu z Moftinu sprzedawana jest dotychczas zgodnie z umową sprzedaży gazu, zawartą z firmą Vitol, o której wcześniej informowano (w raporcie bieżącym nr 69/2018). Ponieważ ustabilizowały się parametry produkcji zakładu przetwarzania oraz działań operacyjnych, Spółka odeszła od systemu dziennej sprzedaży na rzecz określania miesięcznej wielkości sprzedaży, zgodnie z zapisami ww. umowy.

Obecnie trwają prace na terenie koncesji Satu Mare w ramach badania sejsmicznego 3D na obszarze o powierzchni 148 km2, o którym wcześniej informowano Obecny program badań sejsmicznych 3D prowadzony jest na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D, a oba te obszary nakładają się w stopniu wystarczającym dla potrzeb integracji wyników obu badań w trakcie przetwarzania danych. Serinus spodziewa się, że sejsmika 3D wskaże obszary o charakterystycznym zapisie amplitudowym, oznaczające płytko zalegające pułapki gazowe. Mogłyby one stać się celem dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych, umożliwiających powtórzenie sukcesu z pola Moftinu.

TUNEZJA

Ponowne otwarcie pola Chouech Es Saida w południowej Tunezji postępuje zgodnie z planem. Po zakończeniu szeroko zakrojonych prac związanych z usunięciem piasku z dróg i z infrastruktury napowierzchniowej, Spółka rozpoczęła w dniu 27 czerwca 2019 r. rekonstrukcję pierwszego odwiertu - CS-3. Prace rekonstrukcyjne na tym odwiercie mają potrwać dwa tygodnie, obejmując również instalację nowej elektrycznej pompy zanurzeniowej. Po ich zakończeniu na odwiercie CS-3 zostanie uruchomiona produkcja. Następnie prace rekonstrukcyjne zostaną przeprowadzone kolejno na pozostałych trzech odwiertach. Jak oczekuje Spółka, do końca sierpnia 2019 r. wszystkie odwierty na polu Chouech powinny już ponownie funkcjonować.

Wyniki działalności na polu Sabria są zbieżne z założeniami kierownictwa, zaś aktualizacja informacji na temat działalności operacyjnej i produkcji zostanie opublikowana w okresie przedstawienia wyników za I półrocze w sierpniu br.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

Plik do pobrania