STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Zawarcie umowy dot. kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych. , Poniedziałek, 1 lipca 2019 (09:45)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka?) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że dnia 28 czerwca 2019 roku Spółka oraz LIBET 2000 Sp. z o.o. z/s w Żorach i Baumabrick Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (będące jednostkami zależnymi Spółki) zawarły z ING Bankiem Śląskim S.A. z/s w Katowicach, mBankiem S.A. z/s w Warszawie, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z/s w Warszawie, Santander Bank Polska S.A z/s w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. z/s w Poznaniu (dalej ww. banki zwane są wspólnie "Bankami?) tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność Spółki i ww. jednostek zależnych Spółki, kompleksową umowę dotyczącą zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych (dalej "Umowa?).

Zgodnie z treścią Umowy m.in.: (i) Spółka jak i ww. jednostki zależne Spółki nie będą zobowiązane do dokonywania spłaty zobowiązań względem żadnego z Banków co do kapitału udzielonego im finansowania który na dzień zawarcia Umowy wynosi sumarycznie 66.690.350,97PLN, będą jednak uprawnione do dokonywania takich spłat na zasadzie dobrowolności; (ii) Banki zobowiązały się do utrzymania istniejącej na dzień zawarcia Umowy ekspozycji kredytowej każdego z nich, niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od Spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania ww. czynności, przy czym powyższe uzgodnienia i zobowiązania dotyczą tzw. okresu obowiązywania, tj. okresu od dnia wejścia w życie Umowy (28.06.2019r.) do wcześniejszej z następujących dat: pełnej spłaty wierzytelności Banków, terminu końcowego (na dzień publikacji niniejszego raportu: 30.06.2020r.) lub daty ustania umowy (wskutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez Stronę z zachowaniem zasad ustalonych Umową); (iii) spłata finansowania udzielonego przez Banki nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy.

W ww. okresie obowiązywania Umowy, Banki zobowiązały się m.in. ? inaczej niż w wykonaniu postanowień Umowy lub na warunkach w niej ustalonych ? nie podwyższać kosztów dotyczących wierzytelności Banków, w tym nie podnosić marży, opłat i prowizji dotyczących świadczonych usług bankowych, inaczej niż w trybie związanym ze zmianami taryfy opłat i prowizji naliczanych na zasadach mających zastosowanie do klientów określonego Banku co do segmentu do którego zaliczana jest Spółki lub ww. jednostka zależna Spółki.

Nadto Spółka i jej ww. jednostki zależne na szczegółowo opisanych Umową warunkach, m.in.: (i) zobowiązały się do utrzymania szeregu typowych dla finansowania bankowego wskaźników finansowych oraz związanego z nimi systemu raportowania tych wskaźników Bankom, informowania Banków o istotnych okolicznościach i zdarzeniach, niezaciągania określonego zadłużenia bez zgody Banków, nieudzielania poręczeń i gwarancji, niezbywania / nieobciążania określonych aktywów / zespołów aktywów Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich Banków, (ii) podjęły szereg dalszych zobowiązań typowych dla umów analogicznych do Umowy; (iii) zobowiązały się do zapłat opłat i prowizji związanych z zawarciem Umowy które, w ocenie Spółki odpowiadają stawkom rynkowym.

Spółka i ww. jej jednostki zależne zobowiązały się nadto do złożenia Bankom na ich odrębne żądanie i w terminie określonym w Umowie oświadczeń dot. podania się egzekucji z formie aktu notarialnego.

W ocenie Spółki Zarządu zawarcie Umowy przyczyni się do polepszenia sytuacji płynnościowej emitenta poprzez umożliwienie stopniowego odbudowania kapitału obrotowego Spółki, w perspektywie umożliwi istotną reorganizację formy i struktury zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych, w tym optymalizację poziomu i struktury długu i kapitału pracującego; powyższe pozwoli na skoncentrowanie się na odbudowaniu wyniku operacyjnego i ukończenie prowadzonego przez Zarząd Spółki przeglądu opcji strategicznych z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2019-07-01Ireneusz GronostajCzłonek ZarząduIreneusz Gronostaj