STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS: Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Wtorek, 2 lipca 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego.

W wyniku zawarcia aneksu zwiększona została wartość limitu kredytowego wielocelowego z 22.000 tys. zł. na 100.000 tys. zł. W ramach w/w limitu Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:

? kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 50.000 tys. zł.,

? kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 50.000 tys. zł.,

? akredytyw dokumentowych własnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 50.000 tys. zł.,

? gwarancji bankowych własnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 100.000 tys. zł.,

Ponadto w wyniku zawartego aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 10 sierpnia 2019 roku na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Podstawowe zabezpieczenie limitu kredytowego udzielonego przez Bank stanowią:

1. zastaw rejestrowy na zapasach o łącznej wartości nie niższej niż 16.500 tys. zł. wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia,

2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3. przelew wierzytelności pieniężnych z wybranych kontraktów Spółki finansowanych/gwarantowanych w ramach limitu.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR, EURIBOR, LIBOR + marża banku.

Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A., a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania.

Udostępniony przez Bank limit kredytowy stanowi źródło finansowania działalności operacyjnej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-02 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2019-07-02Marek MathejaProkurent