STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Larq S.A., Wtorek, 2 lipca 2019 (18:36)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku z objęciem w dniu 2 lipca 2019 roku przez Panią Małgorzatę Dzięcioł i Pana Jakuba Kurzynoga, uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D3, odpowiednio 9.333 i 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D3 w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce ("Program?), na podstawie:

(i) Uchwały Nr 23/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii D z prawem do objęcia Akcji Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii D, w związku z Programem Motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki,

(ii) Uchwały Nr 24/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki ("Uchwała o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału?),

w dniu 2 lipca 2019 roku nastąpiło wydanie odcinków zbiorowych odpowiednio 9.333 i 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach realizacji Programu (dalej łącznie: "Akcje Serii G?).

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w związku z wydaniem Akcji Serii G w ramach realizacji Programu, nastąpiło nabycie praw z Akcji Serii G i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji Serii G objętych na podstawie Uchwały o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału, tj. o sumę 933,30 złotych i 1.400,00 złotych (łącznie o kwotę 2.333,30 złotych). Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 799.283,30 złotych do kwoty 801.616,60 złotych.

Kapitał zakładowy Spółki po wydaniu Akcji Serii G wynosi obecnie 801.616,60 złotych i dzieli się na 8.016.166 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych, w tym: (i) 975.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 1.225.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C1, (iv) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C2, (v) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C3, (vi) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C4, (vii) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C5, (viii) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C6, (ix) 84.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, (x) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, (xi) 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, (xii) 136.666 akcji zwykłych na okaziciela serii G, (xiii) 370.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Akcje imienne serii C1, C2, C3, C4, C5 i C6 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 11.016.166.

Po wydaniu w dniu 2 lipca 2019 roku, odcinków zbiorowych Akcji Serii G wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi: 31.333,40 złotych.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że 2018 rok był ostatnim rokiem realizacji Programu, w związku z powyższym na podstawie Uchwały o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału nie będą już dokonywane kolejne podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokonuje zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i wydanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-02Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-07-02Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak