STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym, Środa, 3 lipca 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

Spółka Atlas Estates Limited (dalej "Spółka?) ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok

obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 ("Sprawozdanie?) zostało przekazane akcjonariuszom wraz z

zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy ("Zawiadomienie o WZA?).

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 6 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.30 czasu

Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey.

Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem

wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Wydrukowane, ogólnodostępne bez pobierania dodatkowych opłat, egzemplarze Sprawozdania,

Zawiadomienia WZA oraz formularzy pełnomocnictw zostały udostępnione przez sekretarza Spółki,

Maitland Administration (Guernsey) Limited pod adresem 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port,

Guernsey, GY1 1WD, jak również są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.atlasestates.com.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Tel +44 (0)1 481 749 360

Guernsey.Office@maitlandgroup.com

Pani Elaine Smeja

Pani Aimee Gontier

Załączniki:

1. Porządek obrad

2. Formularz Pełnomocnictwa

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-03Mark ChaseyDirector
2019-07-03Andrew FoxDirector
2019-07-03Guy IndigDirector

Plik do pobrania