STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu, Piątek, 5 lipca 2019 (12:15)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka?) - w uzupełnieniu do raportu bieżącego RB 19/2019 z 25 czerwca 2019 r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się 25 czerwca 2019 r. ? informuje, że 5 lipca 2019 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, wybrała ze swego grona:

Jacka Pryczka ? na Przewodnicza?cego Rady Nadzorczej,

Dominikusa Golsonga ? na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Macieja Mataczyn?skiego ? na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r., Rada Nadzorcza Spo?łki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Maciej Mataczyński ? Członek Komitetu Audytu,

Andrzej Kowal ? Członek Komitetu Audytu,

Łukasz Antoni Rędziniak ? Członek Komitetu Audytu,

Lourens Roets ? Członek Komitetu Audytu.

Komitetu Audytu w ww. składzie spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkami Komitetu Audytu, posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych są Pan Andrzej Kowal oraz Pan Lourens Roets.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-05Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-07-05Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Plik do pobrania