STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Wprowadzenie akcji serii F spółki SFD S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynkuNewConnect, Piątek, 5 lipca 2019 (13:30)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki SFD SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 lipca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów

Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 675/2019 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu

obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A. Na podstawie § 3 ust. 1 i 2

oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset

dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki SFD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają

one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-05Mateusz PazdanPrezes Zarządu