STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej drugiego stopnia od Emitenta - Contrast sp. z o. o. , Piątek, 5 lipca 2019 (15:06)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Emitent), informuje że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2019 r., otrzymał informację od spółki zależnej drugiego stopnia (jako spółka zależna ATREM S.A.) od Emitenta - Contrast Sp. z o. o. (dalej spółka zależna), o wyborze oferty spółki zależnej przez ENEA OPERATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w postępowaniu na realizację zamówienia pn: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn?.

Wartość oferty spółki zależnej wynosi 34.034.100,00 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery miliony trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-05 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-07-05 Piotr Fortuna Członek Zarządu