STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 08 lipca 2019 r., Poniedziałek, 8 lipca 2019 (20:10)

Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 8 lipca 2019 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?.


Po podjęciu uchwały przewidzianej w pkt. 8) lit. f) porządku obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszono przerwę w obradach, a jego wznowienie zaplanowano na dzień 23 lipca 2019 r. godz. 11.00.


Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walne Zgromadzenie nie podjęło wszystkich, a jedynie część z uchwał objętych porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jeleniewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania