STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD: Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Wtorek, 9 lipca 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 22 marca 2019 r., Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka), informuje, że na podstawie komunikatu z 29 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) z dnia 9 lipca 2019 r., opublikowanego na stronie internetowej KNF, Spółka powzięła wiadomość o podjęciu przez KNF decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 30 lipca 2019 r.

Decyzja KNF dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 132.850 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMDCOM00017.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?) o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-09Jakub ŁozowskiPrezes Zarządu