STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM: Przekazanie PARP kwoty otrzymanego dofinansowania z zastrzeżeniem żądania jego zwrotu., Środa, 17 lipca 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2019 z 25.04.2019 r. i informacji zamieszczonych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 r. (str. 26, Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 r.: rozdz. VII, pkt 10.2) Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 r., w związku z umową o dofinansowanie projektu "Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowana? linia? odczynników" objętego wsparciem finansowym w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania Na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dokonał na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP?) przelewu kwoty 3 651 398,32 PLN i wystosował do PARP pismo, w którym wskazał, że:

1) Spółka ww. przelewem dokonała zwrotu otrzymanego dofinansowania na podstawie ww. umowy wraz z odsetkami (kwota dofinansowania: 3 180 683,32 PLN, kwota odsetek: 470 715,00 PLN), z zastrzeżeniem żądania ich zwrotu na podstawie art. 411 pkt 1 Kodeksu Cywilnego,

2) Spółka podtrzymuje swoje stanowisko prawne wyrażone w postępowaniu przed PARP, a wobec braku uwzględnienia tej argumentacji, zwrot jest dokonywany z zastrzeżeniem odwołanym do art. 411 pkt 1 Kodeksu cywilnego.

Wskazane powyżej zastrzeżenie otwiera możliwość poddania sporu prawnego pod kontrolę sądu cywilnego.

Zarząd Spółki będzie prowadził działania w celu uzyskania najkorzystniejszego z punktu widzenia Spółki i akcjonariuszy rozstrzygnięcia kwestii zasadności obowiązku zwrotu ww. dofinansowania.

Jednocześnie, w przypadku potwierdzenia obowiązku zwrotu ww. dofinansowania, ww. kwota stanowi całkowitą wysokość zobowiązania wynikającego z ww. umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2019-07-17Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu