STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu, Środa, 17 lipca 2019 (14:06)

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Boryszew S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 17 lipca 2019 roku wskazany przez Emitenta, Impexmetal S.A. oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa o Ofercie?) złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Impexmetal S.A. oraz Emitenta akcji Impexmetal S.A. ("Impexmetal?) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal w drodze przymusowego wykupu.

Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Impexmetal mają być wszystkie akcje Impexmetal, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o którego zawarciu Emitent informował Raportem bieżącym nr 23/2019 z dnia 16 maja 2019 roku, tj. Emitenta, Impexmetal S.A. oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. ("Porozumienie?); tj. łącznie 10.700.617 akcji Impexmetal, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniających do wykonywania 10.700.617 głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

O zamiarze przeprowadzenia przez Emitenta wraz ze stronami Porozumienia procedury przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Impexmetal posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poinformowano w Raporcie bieżącym Emitenta nr 23/2019 z dnia 16 maja 2019 roku.

Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Impexmetal w ww. zakresie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Piotr LisieckiPrezes Zarządu