STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki, Środa, 17 lipca 2019 (14:39)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent?, "Spółka?, "XTB?) informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 r. Spółka otrzymała od Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF?, "Komisja?) ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,56]. Ocena została nadana na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że badanie i ocena nadzorcza nadawana w procesie BION przeprowadzana w danym roku kalendarzowym stanowi jedno z kilku kryteriów jakie są brane pod uwagę przez KNF przy formułowaniu corocznych zaleceń dla domów maklerskich w sprawie polityki dywidendowej. Opublikowany przez KNF w dniu 22 maja 2018 r. Komunikat ws. stanowiska dotyczącego polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej, mający na celu ułatwienie podmiotom rynku finansowego nadzorowanym przez KNF ramowego planowania finansowego związanego z wypłatą dywidendy w średnim terminie, wskazuje, że aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych przez KNF kryteriów, co powinno pozwolić Spółce na ewentualną wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy w zgodzie z tymi kryteriami.

W Komunikacie KNF rekomenduje, aby dywidendę za rok poprzedzający decyzję wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za rok poprzedni:

I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które na dzień 31 grudnia poprzedniego roku posiadały:

? współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynoszący co najmniej 6%;

? współczynnik kapitału Tier I wynoszący co najmniej 9%;

? łączny współczynnik kapitałowy wynoszący co najmniej 14%;

II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%;

III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;

IV. podmiot w poprzednim roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

B. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za rok poprzedni:

I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału roku poprzedniego;

III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału roku poprzedniego.

Dodatkowo w Komunikacie Komisja wskazała, że domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok, a przy tym zwróciła uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększają współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że stanowiska KNF nie mają charakteru wiążących aktów prawnych, lecz raczej walor instrukcyjny, przy czym mogą stanowić istotne zalecenie dla organów statutowych podmiotów nadzorowanych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2019-07-17Andrzej PrzybylskiCzłonek Zarządu