STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. , Środa, 17 lipca 2019 (18:39)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka?) działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze zmianami dalej "Ustawa?) niniejszym informuje, iż dnia _ lipca 2019 roku Spółka otrzymała dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy. Spółka niniejszym przekazuje treść otrzymanych zawiadomień do wiadomości publicznej.

Zawiadomienie numer 1.

Zawiadomieniem doręczonym dnia 17 lipca 2019 roku, Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace (dalej "Glaspin?) działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 69a Ustawy poinformował Spółkę, iż 12 lipca 2019 r., w wyniku przeniesienia na Glaspin przez LYBET Limited z/s w Larnace (jednostki zależnej Glaspin, dalej "Lybet?) 13.597.249 akcji Libet S.A., liczba akcji Libet S.A. posiadanych bezpośrednio przez Glaspin wzrosła z 1.431.370 akcji stanowiących 2,87% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 1.431.370 głosów, to jest 2,87% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, do 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 15.028.619 głosów, to jest 30,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy.

W treści ww. zawiadomienia wskazano, iż: (a) z uwagi na fakt, iż ww. przeniesienie dokonywane zostało pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, liczba akcji Libet S.A. posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Glaspin po dokonaniu ww. przeniesienia nie uległa zmianie względem ilości akcji posiadanych przed przeniesieniem; Glaspin przed ww. przeniesieniem posiadał bezpośrednio i pośrednio 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 15.028.619 głosów, to jest 30,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, a po przeniesieniu przedmiotowe akcje Glaspin posiada bezpośrednio, (ii) ww. przeniesienie akcji Libet S.A. zostało dokonane według prawa cypryjskiego poza rynkiem regulowanym, w ramach czynności i rozliczeń pomiędzy spółkę dominującą a spółką zależną, (iii) nie ma podmiotów zależnych od Glaspin posiadających akcje Libet S.A., nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Glaspin jest współkontrolowany przez Thomasa Lehmann i Ireneusza Gronostaja, członków zarządu Libet S.A. oraz Jerzego Gabrielczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Libet S.A.

Zawiadomienie numer 2.

Zawiadomieniem doręczonym dnia 17 lipca 2019 roku, Lybet Limited z/s w Larnace (dalej "Lybet?) działając na podstawie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a Ustawy poinformował Spółkę, iż 12 lipca 2019 r. Lybet dokonała przeniesienia na Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace (jednostki dominującej Lybet) 13.597.249 akcji spółki Libet S.A. z/s we Wrocławiu.

W treści ww. przedmiotowego wskazano, iż przed powyższym przeniesieniem, liczba akcji Libet S.A. posiadanych bezpośrednio przez Lybet wynosiła 13.597.249 akcji stanowiących 27,19% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 13.597.249 głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy; po ww. przeniesieniu, Lybet nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Libet S.A. (ii) ww. przeniesienie akcji Libet S.A. zostało dokonane według prawa cypryjskiego poza rynkiem regulowanym, w ramach czynności i rozliczeń pomiędzy spółkę dominującą a spółką zależną, (iii) nie ma innych podmiotów zależnych od Lybet posiadających akcje Libet S.A., nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Thomas Lehmann Prezes ZarząduThomas Lehmann
2019-07-17Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj