STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020, Czwartek, 18 lipca 2019 (17:27)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2018 z dnia 20 marca 2018, Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka?) informuje, iż w dniu 18 lipca 2019 r. Zarząd Spółki przyjął zaktualizowane założenia do strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020 (dalej również jako "strategia?), będące aktualizacją założeń do strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2018-2020.

W raporcie bieżącym nr 13/2018 zarząd informował że:

- zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi, poziom zysku EBITDA grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 powinien wynieść ok. 70 mln zł - zaraportowany wynik EBITDA grupy kapitałowej za rok 2018 wyniósł 69,2 mln zł,

- dzięki kumulacji pozytywnych zdarzeń rynkowych, w latach 2019-2020, gdy uwarunkowania zewnętrzne będą najkorzystniejsze wyniki EBITDA mogą osiągnąć poziom trzycyfrowy.

Zarząd Spółki informuje, że po dokonaniu analiz oraz zgodnie z aktualnymi założeniami budżetowymi, zysk EBITDA grupy kapitałowej Spółki na rok 2019 powinien wynieść ok. 80 mln złotych a w 2020 roku wynik na poziomie EBITDA powinien wynieść nie mniej niż 130 mln zł.

Szacunek wyniku EBITDA na rok 2019 uwzględnia wpływ aktualnego otoczenia prawnego i biznesowego oraz bieżącą wielkość portfela zamówień (backlog) we wszystkich segmentach biznesowych Grupy COMP. Na poziom wyniku wpływ ma również realizowana obecnie strategia sprzedażowa i marketingowa M/platform, nakierowana w pierwszej kolejności na zbudowanie atrakcyjnego portfela kluczowych produktów FMCG pokrywającego w jak najszerszym zakresie "koszyk zakupowy? oraz osiągnięcie adekwatnej liczby punktów handlowych uczestniczących w projekcie M/platform.

Powyższe założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych.

Zarząd Spółki poniżej prezentuje najważniejsze założenia opisujące kierunki rozwoju strategicznego grupy kapitałowej, którymi kierował się przyjmując wskazane założenia.

Grupa kapitałowa Spółki koncentruje swoją działalność w kilku atrakcyjnych niszach rynkowych. Nisze te zostały wybrane wiele lat temu świadomie, bazując na perspektywach rozwoju, unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do każdej z nich. Te nisze to bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstwo i produkcja zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług, stanowiące trzon segmentu retailowego. Grupa kapitałowa obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności. Finalnie każda z nisz osiągnęła taki etap rozwoju a pozycja Spółki w każdej z tych nisz dzięki wieloletniej pracy jest na tyle dobra, że prawdopodobieństwo realizacji planów jest bardzo wysokie. Zarząd planuje do końca 2021 roku wykorzystać te szanse, realizując stopniową zmianę modelu biznesowego w kierunku stałych relacji opartych w większym stopniu o rozwiązania i usługi, dzięki czemu relacja handlowa z partnerami będzie miała charakter stały i długoterminowy.

Spółka jako najważniejszy dla wieloletnich perspektyw rozwoju ocenia innowacyjny projekt M/platform. Dzięki niemu Grupa Comp tworzy ekosystem wspierający działalność małych i średnich przedsiębiorstw handlowych wyrównując szanse rozwoju w całej gospodarce. To projekt, który już obecnie poprawia rachunek ekonomiczny małych i średnich sklepów a w perspektywie najbliższych miesięcy w sposób trwały wzmocni ich konkurencyjność. Dodatkowo w ekosystemie zbudowanym przez Grupę Comp istotne korzyści osiągną producenci FMCG, jak również firmy logistyczne. Grupa Comp planuje niebawem osiągnąć masę krytyczną przedsięwzięcia M/platform na rynku małych i średnich sklepów z produktami FMCG, co było celem na 2019 rok. Dzięki upowszechnieniu projektu M/platform krajowi przedsiębiorcy zbudują dobrą, bezpośrednią i trwałą relację z producentami FMCG. To innowacja w skali światowej i wsparcie zrównoważonego rozwoju całej gospodarki.

Sprzyjające uwarunkowania dotyczą również rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa specjalnego oraz programu fiskalizacji online. Grupa Comp posiada pozycję lidera w tych niszach i ma właściwie dostosowaną do rynku ofertę i gamę własnych produktów. Jest sprawdzonym przez lata partnerem na tym polu, niezawodnie realizującym każde nowe zadanie. Perspektywy działalności w powyższych segmentach już obecnie są dobre, jednak kumulacja czynników wzrostu w tych segmentach nastąpi począwszy od 2020 r.

W bieżącym roku Comp S.A. zapewniła możliwość sfinansowania planów rozwojowych grupy kapitałowej w okresie do 2021 r. Terminy spłaty istotnych zobowiązań zostały w tej opcji dla Comp S.A. dopasowane do spodziewanych terminów znaczących wpływów gotówkowych. Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w niszach została już poniesiona. Są obszary na których Grupa Comp będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, takich jak zaawansowana analityka lub też rozwój na rynkach międzynarodowych, jednak ich sfinansowanie nie będzie wymagało wsparcia zewnętrznego.

Spółka uznaje za strategiczne aktywa obszar bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego, usługi w ramach M/platform oraz usługi dotyczące produkcji rozwiązań wspomagających pracę handlu i usług. Strategicznym partnerem Grupy Comp jest sieć dealerska, która będzie filarem upowszechnienia projektu M/platform. Widoczne są już efekty tej współpracy przy okazji wdrażania M/plaform oraz programu "Bezgotówkowa Polska?, upowszechniającego rozwój płatności elektronicznych.

W latach 2019-2020 Grupa Comp spodziewa się utrzymania pozycji lidera w głównych niszach oraz wzrostu sprzedaży produktów i usług. Jako wiodący europejski producent rozwiązań fiskalnych, technologii systemu dozoru elektronicznego, a niebawem operator platformy usługowej dla małych i średnich punktów detalicznych Grupa Comp będzie stale poszukiwała szans na wprowadzenie swoich rozwiązań na rynkach zagranicznych.

Dzięki powyższym zamierzeniom, jak również dzięki spodziewanej płatności za akcje PayTel SA, po zakończeniu 2020 roku, Zarząd Comp SA zamierza trwale realizować przyjętą politykę dywidendową.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu