STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: LIBET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Czwartek, 18 lipca 2019 (17:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 149 24 196 4 450 5 788
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 004 -3 232 3 254 -773
Zysk (strata) brutto 12 107 -4 563 2 813 -1 091
Zysk (strata) netto 13 637 -3 421 3 169 -818
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 554 -4 284 -1 755 -1 025
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 634 -260 8 281 -62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 184 3 820 -6 549 914
Przepływy pieniężne netto, razem-104 -724 -24 -173
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,27 -0,07 0,06 -0,02
Aktywa razem 312 943 297 823 72 756 69 261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 084 173 600 40 705 40 372
Zobowiązania długoterminowe 43 511 16 711 10 116 3 886
Zobowiązania krótkoterminowe 131 573 156 889 30 589 36 486
Kapitał własny 137 859 124 222 32 051 28 889
Kapitał zakładowy 500 500 116 116
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania