STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI: Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). , Piątek, 19 lipca 2019 (08:48)

Raport bieżący nr 58/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?) niniejszym informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przywrócenia akcjom spółki Gino Rossi S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotowy wniosek dotyczy łącznie 50.333.095 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGNRSI00015, na które składa się 1.926.130 akcji serii A, 7.704.660 akcji serii B, 3.000.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 390.000 akcji serii E, 449.496 akcji serii F, 18.216.600 akcji serii G, 15.918.443 akcji serii H, 2.387.766 akcji serii "J? oraz 190.000 akcji serii I.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-19 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Członek Zarządu