STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS: Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. ? Części nr 1, 2, 3 oraz 4., Piątek, 19 lipca 2019 (18:15)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 19 lipca 2019 roku Izostal S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. jako jednej z sześciu najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. ? Części nr 1, 2, 3 oraz 4. Numer postępowania: ZP/2018/11/0101/PI.

Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie Umów Ramowych będzie:

? dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;

? dla części nr 2: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;

? dla części nr 3: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;

? dla części nr 4: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1200.

Na podstawie zawartych Umów Ramowych Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 1.707 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A.

Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Umów Ramowych 3.435.580 tys. zł brutto.

Zamawiający podaje, że zawrze Umowy Ramowe na okres 8 lat od dnia ich zawarcia.

O zawarciu Umów Ramowych z O.G.P. Gaz-System S.A. oraz istotnych warunkach zawartych w tych Umowach, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Po podpisaniu Umów Ramowych, Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych. Wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony w wyniku zaproszenia do składania ofert. Jedynym kryterium oceny ofert składanych w wyniku zaproszenia do składania ofert będzie cena brutto.

Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość w/w Umów Ramowych. Ewentualna realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowych Umów Ramowych może mieć wpływ na wzrost przychodów Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-19Marek MazurekPrezes Zarządu
2019-07-19Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu